Trzeci agresor we wrześniu 1939 r.

Autor: Rafał Sierchuła

Wspominając w 91. rocznicę wielkie i heroiczne zmagania Armii Polskiej w trakcie kampanii 1939 r., najpierw z niemiecką III Rzeszą, a w drugiej fazie z atakującą stroną sowiecką, pomija się udział w tych walkach jeszcze jednego sojusznika, wspierającego wojska Adolfa Hitlera - armii słowackiej.


Miedzy Bratysławą a Warszawą

W połowie marca 1939 r. przestała istnieć niepodległa Czechosłowacja. W dniu 15 marca do Pragi wkroczyły jednostki niemieckiego Wehrmachtu. Na opanowanych przez Niemców terenach powstał w dzień później "Protektorat Czech i Moraw", autonomiczna część III Rzeszy.

W tym samym czasie, 14 marca 1939 r., sejm słowacki proklamował niepodległość. Na czele Republiki Słowackiej jako premier stanął ks. Jozef Tiso1. Władze w kraju przejęli działacze związani ze Słowacką Partią Ludową2 (SPL), o orientacji narodowo-katolickiej, powstałą na początku XX w. Jej założycielem i liderem był katolicki ksiądz Andrej Hlinka3. Partia ta domagała się autonomii Słowacji. Uzyskała ją dopiero w październiku 1938 r.

Słowacka Partia Ludowa była najsilniejszym ugrupowaniem słowackim. Kontakty ze stroną polską utrzymywała od 1919 r. Stronie polskiej u ludaków (potoczna nazwa SPL) odpowiadał ich krytyczny stosunek do rozwiązań ustrojowych i polityki rządu Czechosłowacji. Co prawda partia ta poparła utworzenie Czechosłowacji, jednakże walczyła z polityką centralizacyjną Pragi, forsowaniem ideologii jednego narodu czechosłowackiego i osłabianiem pozycji Kościoła katolickiego w państwie4. Dla strony słowackiej naturalnym orędownikiem w walce o autonomię była Polska. W 1919 r. ks. Hlinka spotkał się w Warszawie z Józefem Piłsudskim. Lider słowacki przed wyjazdem na konferencję wersalską starał się o poparcie Polski dla idei autonomii. Strona polska prawdopodobnie liczyła na włączenie się strony słowackiej do budowanej przez Piłsudskiego federacji państw Europy Środkowo-Wschodniej, udzieliła zatem wsparcia działaczom słowackim, umożliwiając im wyjazd do Paryża z polskimi paszportami. Również po powrocie do Czechosłowacji Hlinki i jego aresztowaniu przez Czechów polski wywiad planował jego uwolnienie5.

Na ostudzenie propolskich nastrojów w SPL w pierwszych latach niepodległości szczególny wpływ miała utrata ziem północnego Spiszu i Orawy, które decyzją rady ambasadorów w Spa z 1920 r. przypadły Polsce, oraz nastroje prowęgierskie w Polsce.

Podczas gdy lider ludaków orientację propolską traktował koniunkturalnie, grając "kartą Polska przeciwko Czechom w sprawie autonomii dla Słowacji", działacz nr 2 w SPL, Karol Sidor6, był zdecydowanym polonofilem. Po 1926 r. Sidor stał się gorącym propagatorem polskiego modelu ustrojowego, a w opublikowanej w rok później książce zachęcał stronę polską do współpracy7.

 


Mniejszość niemiecka w armii słowackiej

 

W 1934 r. Hlinka z dezaprobatą wypowiadał się na temat układu polsko-niemieckiego, równocześnie Sidor zdecydowanie negował fakt zbliżenia sowiecko-czechosłowackiego, określając go jako akt "słowiańskiej zdrady", proponując dla niego "słowiańską alternatywę w katolickiej Polsce". Podczas debaty w praskim parlamencie w listopadzie 1935 r. głosił potrzebę współpracy z Polską. Dwa lata później opublikowano wypowiedź Hlinki w podobnym tonie: "Kiedy wy pozwalacie sobie robić pakty z komunistami, to my będziemy czynić pakty z Polakami w interesie narodu słowackiego i naszej republiki. Nam nie są najbliżsi rosyjscy bolszewicy - nam bliżsi katoliccy Polacy"8.

Dla strony polskiej celem doraźnym w tym czasie było rozluźnienie związków łączących Słowaków i Czechów. Jednym z przejawów prosłowackich sympatii była m.in. dekoracja Hlinki Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta w 1937 r. Podczas kryzysu monachijskiego spodziewano się, że Słowacja ogłosi niepodległość. Ogłoszenie autonomii Słowacji w Żychlinie 6 października 1938 r. strona polska przyjęła z niezadowoleniem. Porażka w sprawie rozbicia Czechosłowacji wpłynęła na wzrost poparcia polskiego MSZ dla Węgrów, których rewizjonizm graniczny i plany wchłonięcia Słowacji były nieustanną troską strony słowackiej. Dodatkowym ciosem dla frakcji propolskiej w SPL była korekta graniczna Polski na odcinku słowackim w listopadzie 1938 r. (przyłączono wtedy 226 km2 z 3280 mieszkańcami)9.

 


Bernolák - dowództwo armii słowackiej z niemieckimi oficerami

 

Niepodległa Słowacja

Niepodległość Słowacji Polska uznała w dniu 15 marca, chcąc niezwłocznie włączyć nowe państwo do swojej strefy wpływów. Jednakże dla Tiso lepszym protektorem dla państwa słowackiego miał być Hitler. W dniu 23 marca 1939 r., na mocy układu słowacko-niemieckiego, Niemcy podjęły się ochrony niepodległości i integralności Słowacji10. W zamian strona niemiecka otrzymała prawo budowania baz wojskowych w zachodniej części Słowacji. Następstwem układu było również odsunięcie od władzy części propolskich działaczy SPL.

Po utworzeniu poselstwa polskiego w Bratysławie strona polska nawiązała kontakty z przedstawicielami dowództwa armii słowackiej. Początkowo wydawało się, że zainteresowanie to jest obopólne. 21 marca 1939 r. polski chargé d?affaires Mieczysław Chałupczyński11 informował polskie MSZ o życzliwym stosunku do Polski gen. Ferdinanda Čatloša (naczelnego dowódcy armii słowackiej). W rozmowie z Chałupczyńskim Čatloš wyraził pogląd, że współpracę z Niemcami uważa za "smutną konieczność, z której należy wynieść możliwe największe korzyści przy minimum ofiar". 15 czerwca 1939 r. poselstwo polskie informowało Warszawę, że Čatloš odmówił opracowania planu operacyjnego przeciw Polsce12.

Wkrótce - wobec coraz większych nacisków strony niemieckiej - kontakty słowacko-polskie uległy rozluźnieniu. 26 czerwca poselstwo niemieckie złożyło w Bratysławie memorandum, w którym Niemcy domagali się zakazu zawierania kontaktów z Polską niezgodnych z interesami niemieckimi. W tym samym czasie rozpoczęła się gwałtowna antypolska propaganda prasowa13.

 


Braterstwo broni. Oddziały słowackie i niemieckie w Komańczy, 1939 r.

 

Przygotowania do agresji

Latem 1939 r. wzdłuż granicy z Polską rozpoczęły się słowacko-niemieckie przygotowania do wojny. W lipcu strona słowacka zezwoliła Niemcom na zmagazynowanie w Spiskiej Nowej Wsi sześciu wagonów bomb lotniczych i 200 tys. litrów benzyny oraz rozmieszczenie jednostek lotniczych.

Równocześnie trwał proces reorganizacji i uzupełniania armii słowackiej. Zaostrzające się stosunki polsko-niemieckie były poważnym dylematem dla władz słowackich. Jeszcze w lipcu 1939 r. trwały dyskusje w Bratysławie, w których rozważano możliwość poprawy stosunków z Polską. Ostatecznie przeważyła jednak opcja proniemiecka. W sposób zasadniczy na tę decyzje wpłynęła informacja od posła słowackiego w Warszawie, który przekazał informacje o pomyśle strony polskiej podziału Słowacji pomiędzy Polskę i Węgry14.

Dnia 12 sierpnia 1939 r. podpisano dodatkowy słowacko-niemiecki układ wojskowy, który precyzował uprawnienia wojsk niemieckich w Słowacji. W kilka dni później szef Urzędu Propagandy rządu słowackiego Alexander Mach15 na łamach pisma SPL "Słovák" domagał się przyłączenia wszystkich spornych terytorialnie ziem do Słowacji. "....należy się nam to bez wojny i walki. Ale kiedy trzeba, za swoje prawa gotowi jesteśmy do największych ofiar".

 


Gen. F. Čatloš w rozmowie z gen. E. Engelbrechtem

 

Przygotowując się do działań wojennych Słowacy utworzyli korpus złożony z trzech dywizji i jednej grupy szybkiej, liczący przeszło 51 tys. ludzi. Armii tej nadano kryptonim "Bernolák", a jej dowódcą był gen. I rangi Ferdinand Čatloš16, szefem sztabu zaś - mjr Sztabu Generalnego Emil Novotný. Skład:
- 1. Dywizja Piechoty (krypt. "Jánošik") - dowódca gen. II rangi Anton Pulanich17: 4. i 5. Pułk Piechoty oraz II samodzielny batalion piechoty, 1. Pułk Artylerii, 2. dywizjon 4. Pułku Artylerii, 1. rozpoznawczy dywizjon kawalerii (wg stanu w dniu 28 sierpnia 1939 r.);
- 2. Dywizja Piechoty (krypt. "Škultéty") - dowódca ppłk Ján Imro18 (od 5 września - gen. II rangi Alexander Čunderlík19): 3. Pułk Piechoty oraz I, III i IV samodzielny batalion piechoty, 2. Pułk Artylerii, 2. rozpoznawczy dywizjon kawalerii (wg stanu w dniu 28 sierpnia 1939 r.);
- 3. Dywizja Piechoty (krypt. "Rázus") - dowódca płk dypl. Augustin Malár20: 1. i 2. Pułk Piechoty oraz V i VI samodzielny batalion piechoty, 3. Pułk Artylerii, 1. dywizjon 4. Pułku Artylerii, 3. rozpoznawczy dywizjon kawalerii (wg stanu w dniu 28 sierpnia 1939 r.);
- Grupa Szybka "Kalinčak" - dowódca ppłk Ján Imro (od 5 września 1939 r.): I dywizjon kawalerii, II dywizjon kolarzy, III dywizjon zmotoryzowany; 4. i 51. Pułk Artylerii, pociąg pancerny Bernolák (krypt. "Hrdlička"), Dowództwo Lotnictwa i OPL, batalion telegraficzny "Bernolák", batalion zmotoryzowany Topol (dowódca mjr Štefan Čáni - od 3 września 1939 r.)21.

Zadaniem armii słowackiej była osłona wschodniego skrzydła niemieckiej 14. Armii dowodzonej przez gen. Wilhelma Lista22 oraz uniemożliwienie ataku wojsk polskich na Słowację. Przy sztabie armii słowackiej utworzono niemiecki sztab łącznikowy, którym kierował gen. Erwin Engelbrecht23. Również Luftwaffe miała na terenie Słowacji swój sztab, który koordynował niemieckie ataki lotnicze ze Słowacji, m.in. na Kraków i Warszawę24.

 


Oddziały słowackie w akcji, Polska, wrzesień 1939 r.

 

Kampania 1939 r.

Premier Tiso rozkazał 6 sierpnia, aby armia słowacka zajęła pozycje nad granicą polską, a 28 sierpnia 1939 r. ogłosił mobilizację, motywując ją zagrożeniem ze strony Polski. Na posiedzeniu rządu słowackiego w dwa dni później oświadczył: "Jesteśmy przygotowani do marszu z Niemcami". Prawdopodobnie w tym czasie została podjęta decyzja o ataku na Polskę25.

Wojska słowackie przekroczyły granice Polski 1 września 1939 r. o godzinie 8.00. Atak nastąpił bez wypowiedzenia wojny, dowództwo słowackie było ponadto ponaglane przez gen. Engelbrechta. Gen. Čatloš wydał do swoich żołnierzy następujący rozkaz: "Znowu nastał czas historycznej próby dla narodu słowackiego... Zdecydowane Niemcy potrzebują zdecydowanych przyjaciół, ofiarami naszymi zasłużymy na wdzięczność potomnych"26.

W myśl opracowanego planu armia słowacka działała na następujących kierunkach operacyjnych: Zakopane-Bukowina-Jurgów; Piwniczna-Nowy Sącz-Grybów-Tylicz; Komańcza-Sanok-Lesko-Cisna27.

Do wieczora 1 września oddziały nieprzyjacielskie osiągnęły linię od Jaworzyny przez Jurgów, Niedzicę i Dunajec. Pomimo znacznej przewagi sił niemiecko-słowackich polskie placówki Straży Granicznej broniły się skutecznie, wycofując się z wolna pod naciskiem nieprzyjaciela. Oddziały słowackie, które przekroczyły granicę pod Piwniczną, zostały odrzucone przez Straż Graniczną oraz pododdziały 1. kompanii batalionu KOP "Żytyń". W nocy z 1 na 2 września polski pluton strzelecki dokonał wypadu za granicę, zadając nieprzyjacielowi straty.

Następnego dnia zgrupowanie "Jánošik" kierowało się na Harklową, a następnie w stronę Ochotnicy. Część sił nacierała na Kluszkowce, a pozostałe na Jaworki. Wspólnie z oddziałami niemieckiej dywizji górskiej Słowacy nacierali na kierunku Podoliska i Łącka. Po zaciętej walce z oddziałem KOP "Żytyń" wojska słowackie zajęły Czorsztyn. Wspólnie z niemieckimi strzelcami górskimi zajęli Krościenko. Oddziały słowackie wkroczyły także do Jamna, Jaworek i Tylicza28. Dotarły ponadto do Nowej Białej, Ochotnicy, Kamienicy, Zalesia i Zbrzeża.

 


Żołnierze słowaccy przy nowym słupie granicznym

 

Pod Barwinowem wciągnięto w słowacką zasadzkę pluton KOP "Karpaty". W walce zginął jego dowódca por. Rajmund Świętochowski. W akcji odwetowej Polacy spalili słowacki budynek celny wraz z jego załogą29.

Dywizja gen. Pulanicha prowadziła działania wojenne do 9 września. Po zajęciu Jaworzyna i Zakopanego przesunęła się ok. 30 km w kierunku Nowego Targu i Krościenka.

Druga dywizja "Škultéty" wraz z Grupą Szybką "Kalinčak" rozpoczęły działania 8 września jako oddziały drugiej linii, w walkach nie uczestniczyły. W planach miały uczestniczyć w uderzeniu na Nowy Sącz i Gorlice wspólnie z oddziałami niemieckimi, jednak na skutek zmiany sytuacji na froncie do wykorzystania tych jednostek nie doszło.

Trzecia dywizja "Rázus" do działań wojennych przystąpiła 8 września, kierując się na Jasło, Krosno i Sanok. W wyniku walk z oddziałami polskimi przeniknęła 60-90 km w głąb terenów Polski. W walkach uczestniczyło również słowackie lotnictwo, m.in. 17 września atakując walczący po stronie polskiej Legion Czechosłowacki30.

Jednostki słowackie zostały wycofane z terenów polskich w połowie września 1939 r. Demobilizację zarządzono 23 września. Straty armii słowackiej wynosiły 18 zabitych, 46 rannych i 11 zaginionych31. Do niewoli trafiło ok. 1350 Polaków. Więcej niż połowa zabitych zginęła w starciach w okolicy Czeremchy i Ochotnicy między 2 a 5 września.

Najnowsze badania słowackich historyków weryfikują powszechną opinię o niechęci społeczeństwa słowackiego do udziału w walkach wojsk słowackich w 1939 r. Informacje o buntach żołnierzy i dezercjach, powszechne m.in. w prasie polskiej z września 1939 r., w rzeczywistości nie są prawdziwe32.

Sukces kampanii był dla Słowaków tym większy, że wbrew początkowym obawom była ona szybka i nie pociągnęła za sobą większych strat.

W dziennikach jednostek słowackich wielokrotnie wspominane są nadzwyczaj serdeczne powitania, jakie zgotowali Słowakom mieszkańcy dawnych wiosek słowackich na Spiszu. Równie entuzjastycznie witała armię słowacką ludność ukraińska33.

W drugiej połowie września Hitler podziękował Tiso za pomoc armii słowackiej w wojnie z Polską. W odpowiedzi Tiso zadeklarował: "Führer nie zawiedzie się na narodzie słowackim".

 


Żołnierze słowaccy w marszu, wrzesień 1939 r.

 

Dla uczestników kampanii jego rząd ustanowił 11 września 1939 r. odznaczenie za męstwo "Słowacki Krzyż Wojskowy" i pamiątkowy medal "Jaworzyna-Orawa"34. W Zakopanem odbyła się defilada zwycięstwa przed gen. Čatlošem. Słowacki głównodowodzący został odznaczony przez Hitlera Krzyżem Żelaznym. 4 października 1939 r. odbyła się w Gronowcach uroczystość, na której żołnierzom słowackim i niemieckim wręczono słowackie odznaczenia za udział w wojnie z Polską. W uroczystości słowacki minister Mach oświadczył: "Jesteśmy dumni, że przyjaźń słowacko-niemiecką mogliśmy przypieczętować walka i krwią Słowaków"35.

Hitlerowskie Niemcy 21 listopada 1939 r. przekazały Słowacji nabytki terytorialne. Były to północne części Spisza i Orawy. Do Słowacji włączono 770 km2 (0,2% terytorium Polski) z 34 509 mieszkańcami.

W 90 lat po tych wydarzeniach Dušan Caplovic, wicepremier Słowacji, napisał: "Dzisiejsza Republika Słowacka nie jest prawnym ani historycznym następcą wojennego państwa słowackiego. Mimo to na miejscu będą wyrazy ubolewania nad smutnym faktem, że w tragicznym wrześniu 1939 r. słowaccy żołnierze weszli na terytorium Polski u boku nazistowskiej armii niemieckiej, stąd wielu obywatelom Polski zapisali się w pamięci jako jeden z agresorów... Niech wydarzenia lat 1938 i 1939 stanowią memento dla nas i dla przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, że filarem Europy Środkowej był zawsze wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Antagonizowanie poszczególnych państw środkowoeuropejskich, nastawianie się przeciwko sobie nie przyniosło żadnemu z nich spokoju i stabilności, wręcz przeciwnie - stały się łatwym kąskiem dla pobliskich potęg"36.

 


Zniszczona przez Polaków strażnica słowacka

 

Przypisy:
1 Jozef Tiso (1887-1947), słowacki ksiądz katolicki, polityk i lider Słowackiej Partii Ludowej. W latach 1939-1945 pełnił funkcję prezydenta Republiki Słowackiej.
2 Słowacka Partia Ludowa (słow. Slovenská ľudová strana) - słowacka narodowo-katolicka partia polityczna, założona w 1906 r. w Austro-Węgrzech. Obok Słowackiej Partii Narodowej była wówczas jedyną organizacją polityczną działającą na rzecz ludności słowackiej w Cesarskiej i Królewskiej Monarchii, a później również w Czechosłowacji. W latach 1906-1925 nosiła nazwę Słowacka Partia Ludowa (Slovenská ľudová strana (SĽS); 1925-1938: Hlinkowa Słowacka Partia Ludowa - Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS); 1938-1945: Hlinkowa Słowacka Partia Ludowa - Partia Słowackiej Jedności Narodowej - Hlinkova slovenská ľudová strana - Strana slovenskej národnej jednoty (HSĽS-SSNJ)). Po dobrowolnym połączeniu się z innymi partiami w listopadzie 1938 r. SĽS stała się dominującą organizacją w Słowacji. Przewodniczącym partii był od 1913 r. Andrej Hlinka, a po jego śmierci w 1938 r. Jozef Tiso. Organami prasowymi partii były: "Slovenské ľudové noviny" ("Słowacka gazeta ludowa", 1910-1930) i wydawnictwo "Slovák" ("Słowak", 1919-1945). Oddziałami paramilitarnymi SĽS była początkowo Rodobrana, a od 1938 r. Gwardia Hlinkowa. W kwietniu 1990 r. powołano do życia narodową Słowacką Partię Ludową, która w latach 1994-1995 występowała pod nazwą Slovenský ľudový blok.
3 Andrej Hlinka (1864-1938), słowacki ksiądz, publicysta, polityk o orientacji narodowo-katolickiej. Lider i współzałożyciel Słowackiej Partii Ludowej.
4 M. Gniazdowski, Obóz piłsudczykowsko-sanacyjny wobec słowackiego ruchu autonomistycznego, [w:] Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku, red. J. Głowińska, Wrocław 2006, s. 29.
5 Ibidem, s. 32. Ostatecznie do polskich działań nie doszło nav skutek wyboru Hlinki do parlamentu czechosłowackiego i jego amnestionowania przez władze czechosłowackie.
6 Karol Sidor (1901-1953) - polityk słowacki, redaktor naczelny pisma "Slovák", organizator paramilitarnej Gwardii Hlinki, w 1939 r. w wyniku niemieckich nacisków odsunięty od bieżącej polityki.
7 M. Gniazdowski, op. cit., s. 31; K. Sidor, Cestou po Polsku, Trnava 1927.
8 M. Gniazdowski, op. cit., s. 32.
9 Dla społeczeństwa słowackiego aneksja ta była szokiem. W tym samym czasie południowa część Słowacji została włączona do Węgier. Mimo że Węgry włączyły do swojego terytorium około 10 tys. km2, delimitacja granicy polskiej była jednym z powodów wzrostu nastawienia proniemieckiego. Jan Szembek, bliski współpracownik Józefa Becka z MSZ, podkreślał później "wielkoduszność" Polski, która wbrew nastrojom społecznym nie domagała się Spisza i Orawy, które przez wieki do Polski należały. M. Gniazdowski, op. cit., s. 37-41; E. Orlof, Relacje pomiędzy państwem polskim a państwem słowackim w okresie od 15 marca do 1 września 1939 r., [w:] Stosunki polsko-słowackie..., s. 48.
10 E. Orlof, op. cit., s. 50.
11 Mieczysław Chałupczyński (1893-1945), polski dyplomata, w MSZ od 1918 r., w 1939 chargé d?affaires w Bratysławie.
12 J. Kupliński, Udział armii słowackiej w agresji niemieckiej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 r., Wojskowy Przegląd Historyczny 1989, nr 4, s. 63-64.
13 E. Orlof, op. cit., s. 52; J. Kupliński, op. cit., s. 64; I. Petranský, Republika Słowacka 1939-1945 - próba charakterystyki, [w:] Stosunki polsko-słowackie..., s. 56.
14 J. Kupliński, op. cit., s. 64-65.
15 Alexander Mach (1902-1980) - słowacki działacz polityczny, członek Słowackiej Partii Ludowej, szef urzędu propagandy i minister spraw wewnętrznych Republiki Słowackiej.
16 Ferdinand Čatloš (1895-1972) - słowacki generał.
17 Anton Pulanich (1884-1962) - słowacki generał.
18 Ján Imro (1897-1990) - od 1944 słowacki generał.
19 Alexander Čunderlík (1878-1947) - słowacki generał.
20 Augustín Malár (1894-1945) - słowacki oficer, od 1941 do 1942 r. dowódca słowackich wojsk ekspedycyjnych przeciwko ZSSR, od 1942 generał major.
21 R. Dalecki, Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, Rzeszów 2009, s. 45, 436.
22 Wilhelm List (1880 - 1971) - niemiecki oficer, feldmarszałek.
23 Erwin Engelbrecht (1891-1964) - generał niemiecki.
24 J. Kupliński, op. cit., s. 71-72.
25 Ibidem, s. 71; E. Orlof, op. cit., s. 53.
26 J. Kupliński, op. cit., s. 72.
27 R. Dalecki, op. cit., s. 45.
28 Do Tylicza wjechał pluton słowackich samochodów pancernych, ostrzeliwując domy na rynku. Po otwarciu ognia przez pododdział 1. psp nieprzyjaciel wycofał się.
29 R. Dalecki, op. cit., s. 53. Jego ciało Słowacy wydali 5 września.
30 J. Kupliński, op. cit., s. 74-75.
31 M. Lacko, Żołnierz słowacki na ziemiach polskich w latach 1939 i 1941, [w:] Stosunki polsko-słowackie..., s. 83. Wg innych szacunków rannych zostało 71 Słowaków.
32 Ibidem.
33 Ibidem, s. 85. Jeden z oficerów słowackich odnotował w dniu 11 września w Turzańsku k. Komańczy scenę przybycia miejscowej ludności słowackiej, która ze łzami w oczach i całując żołnierzy po rękach mówiła: "Wreszcie przyszliście, aby nas wyzwolić", "Długo na Was czekaliśmy".
34 H. Batowski, Agonia pokoju i początek wojny. Sierpień-wrzesień 1939, Poznań 1984, s. 349.
35 J. Kupliński, op. cit., s. 76-77.
36 http://wyborcza.pl/1,75477,7083113,Slowacja_przeprasza_Polske_za_1939.html