„Polska 1914-1989. Nadzieja i Piekło” – nowa synteza dziejów Polski w XX w.

Książka Sienkiewicza stanowi kompendium wiedzy o najnowszej historii Polski. Publikacja ma charakter syntezy, a jej głównym celem – jak podkreśla autor – jest systematyzacja i popularyzacja wiedzy o kluczowym dla dziejów niepodległego kraju i narodu okresie, jakim są lata 1914-1989.Treść książki ma układ chronologiczno-tematyczny. W publikacji omówiono lata 1914-1918, okres Polski międzywojennej, czasy II wojny światowej oraz okres PRL oraz umieszczono kalendarium dat. Pod względem tematycznym opisano zagadnienia z zakresu polityki, gospodarki, społeczeństwa, religii, kultury (literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuki), nauki i sportu.Sienkiewicz zwraca uwagę na fakt, że odzyskanie niepodległości przez Polskę było procesem, na który składało się wiele lat dążeń i walk o wolność. Dlatego też cezurą wstępną książki jest rok 1914. Zdaniem autora data ta stanowi granicę, „która zapoczątkowała szybki marsz społeczeństwa ku niepodległości”.Jak pisze Sienkiewicz, po zakończeniu I wojny światowej polskie dążenia do niepodległości zostały umiędzynarodowione. Odzyskanie wolności było wówczas „kwestią czasu, kwestią dni”. Jak tłumaczy: „Jedni odzyskanie niepodległości uzależniali od czynników zewnętrznych, od państwa koalicji (...) inni akcentowali znaczenie wysiłku własnego Polaków”.Po odzyskaniu wolności nastał okres walk o granice, m.in. konfliktu polsko-ukraińskiego 1918-1919, powstania wielkopolskiego 1918-1919, wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 oraz trzech powstań śląskich z lat 1919-1921.Oprócz tematyki polityczno-wojskowej w części poświęconej II RP omówione zostały także m.in.: populacja ówczesnej Polski, system partyjny, mniejszości narodowe i etniczne.Centralne miejsce w publikacji zajmuje tematyka związana z II wojną światową. Sienkiewicz przybliża okoliczności wybuchu wojny na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej, po czym przechodzi do przedstawienia walk w trakcie kampanii 1939 r., z omówieniem istotnych dla przebiegu działań zbrojnych bitew (m.in. bitwy nad Bzurą).W książce opisane zostało życie codzienne na ziemiach polskich podczas sowieckiej i niemieckiej okupacji, polityka okupacyjna wobec Żydów. Przedstawiono także istotne dla Polaków wydarzenia z czasów wojny m.in., Powstanie Warszawskie, zbrodnie katyńską i wołyńską, a także scharakteryzowano strukturę i działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Dużą rolę w kształtowaniu „ducha polskości” w okresie okupacji odgrywało wojsko. Sienkiewicz opisał m.in. formowanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Polskiej w ZSRR.Jak pisze Sienkiewicz, po 1945 r. represje spadały m.in. na żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, których obecnie nazywa się „żołnierzami wyklętymi”. Autor wyjaśnia, że po wojnie podziemie: „cieszyło się dużą estymą szczególnie wśród młodzieży. Niemal w dobrym tonie było choćby otarcie się o nie”.Ostatnią część książki stanowi omówienie dziejów PRL, a więc czasu, gdy Polska – jak pisze Sienkiewicz – znajdowała się „pod sowieckim protektoratem”. W tej części książki autor wyodrębnia kilka okresów: lata 1948-1956 nazwane „sowietyzacją”, 1956-1968 – tzw. mała stabilizacja, lata 1971-1980 określone mianem „dekady nadziei”.Treść dotycząca okresu PRL koncentruje się wokół takich zagadnień jak m.in. instalowanie nowego systemu władzy, wystąpienia wolnościowe (w Poznaniu w 1956 r., w Warszawie w 1968 r., na Wybrzeżu w 1970 r., w Radomiu w 1976 r.), stan wojenny, rola Kościoła i Solidarności w upadku komunizmu.„Eksperyment z komunizmem – prowadzony na żywym organizmie państwa i narodu – doprowadził pacjenta do stanu krytycznego. Trzeba było kuracji szokowej i lat rehabilitacji, by odsunąć ostatecznie zagrożenie” – podsumowuje polskie „doświadczenie z komunizmem” Sienkiewicz.W książce umieszczono wiele archiwalnych (także kolorowych) fotografii, ilustracji, przedruków z gazet, kopii dokumentów (m.in. odezw i obwieszczeń), a także plakatów i rysunków propagandowych.O edukacyjnym charakterze publikacji świadczy jej bogata oprawa graficzna. W pracy znajduje się wiele map obrazujących zagadnienia poruszane w tekście.Książka „Polska 1914-1989. Nadzieja i Piekło” ukazała się nakładem wydawnictwa Demart. Patronat medialny nad publikacją sprawuje Polska Agencja Prasowa i portal historyczny dzieje.pl.Waldemar Kowalski (PAP)
Dyskusja na dany temat:


Aktualnie brak wiadomości dla tego tematu. Chcesz być pierwszy ? Napisz wiadomość >


Najświeższe wiadomości IOH News:

Wokół Koloseum w Rzymie powstanie bariera ochronna

Decyzję o budowie bariery ze względów bezpieczeństwa podjęła Maria Rosaria Barbera, główny inspektor dziedzictwa archeologicznego Rzymu.
2012-12-04 09:56:00

"Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim"

Premiera filmu "Niepodległy - opowieść o Januszu Krupskim" odbyła się w poniedziałek w stołecznym kinie Atlantic. W dokumencie Krupskiego wspominają przyjaciele, współpracownicy i bliscy. Zawiera on także fragmenty wspomnień samego bohatera, nagranych jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
2012-12-03 21:23:51

Grupa ds. Trudnych chce pełnego wyjaśnienia obławy augustowskiej

W poniedziałek obradowała w Moskwie Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, która poruszyła m.in. kwestię obławy augustowskiej - wciąż nie do końca wyjaśnionej zbrodni popełnionej w 1945 r. na Białostocczyźnie przez sowiecki kontrwywiad wojskowy SMIERSZ na 592 polskich żołnierzach i cywilach.
2012-12-03 18:45:39

Medale dla Polaków ratujących Żydów w rocznicę założenia "Żegoty"

Briefing poświęcony uroczystości i rocznicy powstania "Żegoty" zorganizował w poniedziałek pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, ostatni żyjący członek Rady Pomocy Żydom Władysław Bartoszewski.
2012-12-03 15:10:31

Podkarpackie: odkryto narzędzia sprzed kilku tysięcy lat

Jak poinformowała PAP kierująca badaniami Joanna Ligoda z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, podczas prac archeologicznych prowadzonych na obszarze około 70 arów odkryto ponad 200 obiektów archeologicznych. Wiele z nich to różne jamy o szeroko rozumianym przeznaczeniu gospodarczym.
2012-12-03 13:42:17